آپلود فایل اکسل مشتریان

آپلود فایل اکسل مشتریان
اختصاص هر ستون به یک فیلد

فایل اکسل شما از یک تا چند ستون تشکیل شده است. برای اینکه بفهمیم هر ستون فایل اکسل شما مربوط به کدام فیلد است لطفا فیلد مربوط به هر ستون را در قسمت زیر انتخاب نمایید.

نام
نام خانوادگی
موبایل
جنسیت
تاریخ تولد
آدرس
کد ملی
ایمیل
نام شهر
افزودن برچسب به این مشتریان
انتخاب برچسب